Ga naar de inhoud

Sabinópolis, december 2022

  • door

Een zoon is ons gegeven…

In feite is de geboorte van kinderen niets nieuws. Vanaf het begin van de schepping was dit al het doel van de Schepper. Natuurlijk is elke geboorte voor het eigen gezin wel heel speciaal en een reden voor feest en vreugde.

Verhalen in de bijbel over de situatie rond een geboorte zijn soms erg indrukwekkend, zoals bijvoorbeeld toen Mozes geboren werd of Samuël. Maar er is één geboorte die meer dan bijzonder is: de geboorte van Jezus. Een mijlpaal in de geschiedenis. We delen ons verleden er zelfs mee in. Als we het over de geschiedenis hebben is deze periode opgedeeld in een tijd voor Christus en een tijd na Christus.
En dat is een mooi uitgangspunt, want Jezus werd geboren om de geschiedenis te veranderen! Zijn geboorte was al aangekondigd kort na de zondeval in het paradijs. (Gen 3:15).
Het volk van God, de afstammelingen van Abraham, keken uit naar de beloofde Messias, duidelijk geprofeteerd door Jesaja, Micha, Hosea en andere oudtestamentische profeten.

De profetieën zijn vervuld! De engel Gabriël ging naar Maria, een jonge maagd, om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren. Hij zei: ‘Geef hem de naam JEZUS, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden’ (Mat. 1:21), en in Lukas lezen we nog dat Hij: ‘Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden… Hij zal koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn heerschappij zal geen einde komen’. De ‘beloofde jongen’ wordt geboren in Bethlehem, in een stal zoals aangekondigd en op dat moment duikt er een nieuw verhaal op.

Er kwam namelijk geen Messias die als politiek activist de Joden zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Zijn missie was veel belangrijker. Jezus kwam om de mensen te bevrijden van een rijk dat nog onderdrukkender was dan het Romeinse rijk: het rijk van de duisternis (Kol.1:13), waar mensen dood zijn door hun overtredingen en zonden (Ef.2:1). Hij kwam om ons te verlossen en over te plaatsen naar een ander Koninkrijk, waar Hij regeert en de macht heeft om ons te bevrijden van de duisternis, onze zonden te vergeven en waar we samen met Hem mogen leven. Dat is een ander niveau van leven! Een ander perspectief op de toekomst. We mogen weer hoop hebben, want er ligt een toekomst voor ons.

Ook in ons dagelijks leven zijn we getuige van bevrijdingen. Van veranderingen in de levensgeschiedenis van veel mensen die Jezus als redder hebben aangenomen. Ze zijn bevrijd van zonden, verslavingen, leegte en onderdrukking. Hun levens zijn veranderd dankzij de komst van Jezus naar deze wereld om ons te bevrijden.

Misschien mis je ook perspectief en leef je niet het leven waar de Beloofde regeert. Ik nodig je uit om de veranderende kracht van Jezus ook in jouw leven te gaan ervaren.
Laat de kerstboodschap steeds reëler worden in het leven van mensen. Of het nu in Brazilië, Nederland, België of waar dan ook is. Dan beleven we een échte kerst!

We wensen je gezegende kerstdagen en een nieuw jaar vol perspectief en leiding van de Heer!

In liefde verbonden,

Oscar en Melina