Ga naar de inhoud

Braziliaanse Berichten – nr 4 – 2010

  • door

Nico en Trijnie van Eijk‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
(Marcus 4:41)

Door alle eeuwen heen is deze vraag gesteld door de mensen aangaande Jezus: wie is Hij toch?
Op deze vraag wordt antwoord gegeven door engelen, door mensen en door Jezus zelf:

De engel die tot Jozef kwam in een droom, zei van Hem:
Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden … Zijn naam zal Immanuel zijn, wat betekent “God met ons.” (Matth. 1:21-23)

Over Jozef staat geschreven:
En hij gaf hem de naam Jezus – wat betekent Zaligmaker (Matth. 1:25)

De wijzen uit het Oosten noemden Hem:
De Koning der Joden (Matth. 2:2)

Het was Koning Herodes die over Hem sprak als:
Christus, wat betekent “de Gezalfde” (Matth. 2:4)

Johannes de Doper stelde Hem voor als:
Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1:29)

God de Vader zegt van Hem:
Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen (vreugde) heb (Matth. 3:17)

Petrus stelt vast:
U bent de Messias, de Zoon van de levende God (Matth. 16:16)

De Heer Jezus zei van zichzelf:
De Geest van de Heer (Jahweh) rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen (Lukas 4:18)

De vraag die tot ons komt in deze kersttijd is de vraag die Jezus stelde aan zijn discipelen: “En wie ben ik volgens jullie?” (Matth. 16:15)

Wij, van de EZB, geloven in en verkondigen met vreugde: Jezus als HEER, ZOON VAN GOD, ZALIGMAKER, DE ALLERHOOGSTE, HET BEGIN EN HET EINDE, DIE WAS, DIE IS EN DIE KOMT!
In deze blijde overtuiging wensen we u een betekenisvolle Kerst en nieuw jaar toe.

We danken iedereen die het ons ook dit jaar weer mogelijk heeft gemaakt, door middel van gebed en gaven, het zendingswerk te doen. Veel mensen konden het Evangelie horen, en meerderen hebben de Heer gevonden.

Een hartelijke groet,

Nico en Trijnie van Eijk