Gebroken...
Na een ongelukkige val waarbij ik mijn arm op verschillende plaatsen brak, moest ik een paar weken geleden een operatie ondergaan. Tijdens de operatie bleek dat de schade aanzienlijk was: voor optimaal herstel moest er een prothese worden geplaatst en een plaat met negen schroeven, in de hoop dat ik na verloop van tijd weer normaal zou kunnen bewegen. Het gaf me behoorlijk wat pijn en ongemak en voor een aantal zaken werd ik afhankelijk van Melina.
Lichtpunt in dit alles is dat je de hoop koestert dat je na een langdurige behandeling uiteindelijk weer volledig zult herstellen.
Gebroken botten, gebroken levens, gebroken gezinnen, gebroken hoop en dromen... Hoeveel gebrokenheid kunnen we om ons heen zien?!
Veel mensen weten niet dat er een 'Chirurg' bestaat die in staat is alles wat kapot is te helen en alles nieuw maken en te laten functioneren volgens Zijn oorspronkelijke plan met ieder mens.
Anderen twijfelen of God daar wel toe in staat is.
Daarom is het noodzakelijk om de mensen te laten zien dat je niet “gebroken” door het leven hoeft. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak is het wantrouwen jegens God groot. Ook zijn er gewonde mensen die niet bereid zijn om door het proces van heling en genezing te gaan.
De chirurg die mij opereerde was mij door anderen aanbevolen, omdat hij uitstekend bekend staat en veel fracturen al met succes heeft behandeld.
Zo mogen ook wij de “Chirurg” die ónze gebrokenheid met succes heeft geheeld aanbevelen aan anderen. We mogen vertellen dat ze Hem kunnen vertrouwen en hen aanmoedigen om naar Hem toe te gaan. Daarbij is het belangrijk dat de mensen in ons leven het resultaat van deze heling door Gods aanraking zien. Dat resultaat kan zijn in onze ziel, onze gezondheid, onze blijdschap, onze hoop, onze vrede, ons hart, ons huwelijk, onze emoties, noem maar op.
Onmogelijk? Nee, alles is mogelijk voor Hem!
Om ons heen zien we al zoveel voorbeelden van “onmogelijke gevallen” waarbij de Grote Geneesheer uitstekend werk heeft geleverd. Nee, niets is onmogelijk voor Hem!
Zo waren we getuige van de relatie van vrienden wiens huwelijk een zichtbare breuk had opgelopen. Ze werden begeleid en met zorg omringd en de breuk is volledig hersteld!
En elders in dit blad kunt u lezen over andere gebroken levens, zoals dat van Carla die na een wilde zoektocht zich uiteindelijk overgaf aan de goddelijke Heelmeester.
Het is onze opdracht om mensen kennis te laten maken met de enige die in staat is om voor ons onmogelijke situaties te herstellen en te veranderen in iets nieuws. En onze grootste wens is dat mensen zullen stoppen te vluchten in allerlei zelf-medicaties die geen enkel effect hebben of zelfs de situatie waarin ze zich bevinden verergeren.
Bidt u met ons mee?


In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk

 

Kinderen uit het kinderdagverblijfDe keuze is aan jou!
Heden en toekomst zijn afhankelijk van de keuzes die we maken. Soms maken we de juiste keuze, op andere momenten slaan we de plank volledig mis. Maar voor iedereen geldt: elke keuze heeft z’n consequenties; positief of negatief.
Naast het feit dat keuzes ons eigen leven beïnvloeden, kunnen ze ook van invloed zijn op het leven van anderen.
Zo riep God bepaalde mensen voor een specifieke opdracht. Deze mensen konden ervoor kiezen om te gehoorzamen of niet. Neem nou Jona die in eerste instantie weigerde en zo ver hij kon wegvluchtte van Ninevé waar hij Gods boodschap van bekering moest gaan preken. Als hij van tevoren de consequenties van deze weigering had geweten had hij wel gelijk ja gezegd!
Eén van de mannen die ik echt bewonder is Mozes, de man die ondanks al z’n excuses, angsten en onzekerheden Gods bijna onmenselijke opdracht aannam.
Daarbij maakte hij keuzes die verstrekkende gevolgen hadden:
- Hij zag het lijden van zijn volk, trok het zich aan, werd één van hen en ging zich met hart en ziel voor hen inzetten, terwijl hij al die ellende net zo goed had kunnen negeren.
- Hij liet alle rijkdom, luxe, (voor)rechten en zekerheden van het Egyptische hof achter zich en koos ervoor om in alle eenvoud te gaan leven, terwijl hij tegenstand, kritiek en allerlei beschimpingen over zich heen kreeg. Maar hij had een keuze gemaakt, hield zijn doel voor ogen en aanvaardde de consequenties.
Wat zou jij doen? Welke keuzes maak jij? Wat laat jouw hart sneller kloppen en waar wil jij je voor inzetten? En vooral: wat mag dat jou kosten?
Oké, Jona en Mozes werden geroepen voor een specifieke opdracht. Maar er zijn ook opdrachten van God waar je geen speciale roeping voor nodig hebt:
“God roept ieder van ons, christenen, op om Zijn medewerkers te zijn” (1 Kor. 3:9). Hij vraagt ons onze naaste lief te hebben als onszelf, om te zien naar de verlorenen, de kleingelovigen aan te moedigen, de zwakken te ondersteunen en hart te hebben voor de armen.
Denk je eens in: ook jouw keuzes kunnen een enorme impact hebben op de levens van mensen. En wel zodanig dat het de rest van hun ellendige en hopeloze bestaan totaal kan veranderen!
De keuze is aan jou!
Moge God je zegenen om het juiste te doen.

In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk

kinderkerstfeestDe kracht van licht
“Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” Joh. 12:46

Afgelopen zondagavond, de kerk zat juist vol mensen die net het eerste lied hadden ingezet, viel de stroom weg in het hele dorp. Opeens kon je geen hand meer voor ogen zien. Tot iemand op het lumineuze idee kwam het licht van z’n mobieltje aan te doen. Een piepklein lichtje, maar opeens was de totale duisternis verdwenen! Indrukwekkend dat licht, hoe klein ook, altijd weer de duisternis verdrijft.
Deze maand staan we tijdens het Kerstfeest weer stil bij de geboorte van Jezus, die kwam om ons te redden van onze zonden. Hij is het Licht dat wil schijnen in de duisternis van wanhoop en ellende.
Jesaja profeteert over de Messias: “Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.” 
Jezus is het Licht dat nog steeds schijnt in de duisternis van een wereld in chaos als gevolg van de zonde. De duisternis verblindt mensen, zodat ze dit schitterende Licht niet kunnen zien. Of ze zien het wel, maar ze wijzen het af en tasten nog liever rond in de duisternis van een ellendig leven, dan zich over te geven aan Degene die zegt: “Ik ben het Licht van de wereld”.
Jezus biedt ons echter een leven aan vol vrede, vreugde en veiligheid. En dat kunnen wij hier dagelijks om ons heen zien: mensen die leefden in de duisternis, zonder hoop, dromen of gevoel van eigenwaarde, maar die vrij werden van het rijk der duisternis. Hun zonden werden vergeven en zij stralen nu van blijdschap en ze weten zich geliefd door het Licht dat in de wereld kwam: Jezus.
Als dat Licht in je leven komt kun je door een donker dal gaan waar “de schaduw van de dood” je met holle ogen aanstaart, maar omdat de Heer, het Licht van de wereld, bij ons is hoeven we niet te vrezen. Wat een troost en vreugde! 
God roept echter ook óns op om een stralend licht te zijn dat de duisternis om ons heen verdrijft, net zoals dat enkele lichtje van die mobiele telefoon in het donkere kerkgebouw. 
Dit is de roeping van de kerk, maar ook van elk van ons: het licht van de Lichtbron uitstralen, daar waar we zijn geplant te midden van deze donkere wereld.
Heb jij je licht in deze wereld laten schijnen voor de mensen, zodat ze je werken kunnen zien en de Vader die in de hemel is kunnen verheerlijken? 
Moge dit onze allerdiepste wens zijn!

Namens het gehele team: een blij Kerstfeest en een schitterend jaar vol van LICHT!

Oscar en Melina van Eijk

Als ik de eetzaal van het Kindercentrum binnenstap, komt er vanuit het niets een piepklein meiske blij op me afgerend. Ze slaat haar beide armpjes om me heen. Ja, en wat doe je dan? Optillen natuurlijk! Ze straalt helemaal en begint gelijk aan mijn baard te plukken en plekjes aan te wijzen op mijn gezicht: “Wat is dit? Heb je je hier pijn gedaan?” Het duurt niet lang of er komt nog een kleintje naar me toe, verlangend kijkt ze naar me op en ik ontdek dat ik gelukkig nog een arm vrij heb. Dus daar sta ik dan met twee kleine dametjes op mijn armen. Ze lachen van oor tot oor, en ik niet minder! En weet je, als ik in hun oogjes kijk dan gebeurt er iets binnenin mij…
Ik vergeet opeens de dingen die ik vanmorgen in de krant las over de wereldpolitiek, de naïviteit van ons kabinet en de vraag of onze kinderen hun sinterklaasfeestje met een zwarte piet, een grijze piet of zogenaamde roetveegpiet mogen vieren. Ik vergeet voor een moment de dreiging van een nieuwe Koude Oorlog en de onlusten in het Midden-Oosten…
Want weet je, als ik in die lieve oogjes kijk die me zo blij en verwachtingsvol aankijken, dan krijg ik weer hoop. Dan kan ik het allemaal weer geloven! Dan weet ik dat er nog een toekomst mogelijk is voor deze twee kleine mensjes die dankzij de liefde van God weer kunnen lachen, spelen en dromen…

Wat zijn onze zekerheden?
In Brazilië leven we steeds meer in onzekere tijden. Corrupte politici, een onzekere economie, naast een geestelijke strijd waarbij christelijke normen en waarden op het spel staan. Zo wordt er in de regering druk nagedacht over het wettelijk toestaan van abortus.
In oktober wacht ons weer een presidentsverkiezing, waarbij de kandidaten stuk voor stuk discutabel zijn. De gezondheidszorg en het onderwijs gaan gebukt onder grote corruptie. 
Steeds meer politici zijn bezig om zichzelf te verrijken in plaats van de subsidies door te geven aan de organisaties waar ze voor bestemd zijn. Ook in onze sociale projecten ondervinden we dat. Zo ontvingen we vorige week een telefoontje van het gemeentehuis, waarin ons verteld werd dat men de rijkssubsidies voor onze kindercentra vanaf augustus niet meer uitbetaalt, omdat de overheid het geld niet zou hebben overgemaakt naar hen. Hoeveel hiervan waar is weten we niet. 
Ook enkele andere gemeenten waar onze kindercentra staan lopen al maanden achter met de subsidies waar onze projecten recht op hebben en voor een groot deel afhankelijk van zijn.

We leven in een gebroken wereld, gedomineerd door het kwade. Zelfs de Bijbel leert ons al dat we ons vertrouwen niet in mensen moeten stellen.

Waar halen we onze zekerheid dan wél vandaan?

  • Johannes 15:5 zegt: “Zonder Mij kun je niets doen”
  • 1 Korintiërs 3:9 leert ons dat wij medewerkers zijn van God. Dit impliceert dat wij mogen woekeren met de talenten die Hij ons heeft toevertrouwd, maar dat Hij de eindverantwoording heeft.
  • Ons leven op aarde is tijdelijk, ons echte thuis is in de hemel (2 Kor. 5), wat inhoudt dat wij geen gerechtigheid hoeven te verwachten van een onrechtvaardige wereld.


We zijn door God geroepen met een doel:

  • Om het evangelie te prediken en mensen te onderwijzen vanuit Gods Woord (Mat. 28:18-20).
  • Om de ander lief te hebben als onszelf (Mat. 22:39) en die liefde daadwerkelijk in de praktijk te brengen en ons hart niet toe te sluiten voor de mensen die gebrek lijden (1 Joh. 3:17,18).
  • Zorgen voor wezen en weduwen (Jac. 1:27)


Dit is de wens van ons hart! Wij willen graag doorgaan om datgene waartoe God ons geroepen heeft tot het einde voort te zetten.
Wij vragen u om in gebed naast ons te staan, juist in deze onzekere tijden. Dat Gods onmisbare vrede onze harten zal bewaren!

In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk

 
Monday the 19th. © Evangelische Zending Brazilië - Joomla Site Templates